Boris Telečki

BORIS TELEČKI

BORIS TELEČKI

Telečki Boris je diplomirani psiholog, psihodramski psihoterapeut, edukovao se u okviru RAIP-a (Regionalna asocijacija za integrativnu primenu psihoterapije i psihodramu) u saradnji sa OSPIP-om (Oxford School of Psychodrama and Integrative Psychotherapy). Zaposlen je u Centru za socijalni rad grada Subotice, u Centru za savetovanje i podršku porodici, gde se bavi individualnim, savetodavno-psihoterapijskim radom. Edukovan za rad sa ženama žrtvama porodičnog nasilja, potencijalnim usvojiteljima kao i za tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima. U okviru svog profesionalnog angažmana imao je prilike da radi sa pojedincima iz pomenutih populacija, grupno i individualno, da vodi psihodramsku grupu adolescentima i odraslima, psihodramske radionice i treninge za oslobađanje spontanosti i kreativnosti za mlade glumce amatere, kao i grupno savetovanje sa HIV pozitivnim osobama u okviru NVO Stav plus iz Subotice

E-mail: telecki@gmail.com

Mentés

Comments are closed